Nemzetünk sírásói

2021.03.16

          Történelmünk bővelkedik olyan személyiségekben akik a saját népükre törtek. Elfogadjuk vagy sem, a tények beszédesek. Nem itt tartanánk, ha nemzeti kormányaink lettek volna!

A teljesség igénye nélkül kiragadtunk néhány kiemelkedően nemzetellenes uralkodót amelyek alapjaiban rengették meg a magyar társadalmat. Nemzetünk hanyatlásában kulcsszerepet vállaltak, mivel kulcshelyzetben rossz döntéseket hoztak!

Szent István királyunk Letérítette népünket ősi útjáról, idegen vallást erőltetett ránk, idegenekhez való alkalmazkodást erőltetett a magyarságra. Kíméletlenül kivégeztette azokat akiknek ez nem tetszett. Idegeneknek való megfelelés miatt irtotta saját népét. Idegen papokat hívott be, ezeknek jogokat adott, és ezeket engedélyével idegen katonák védelmezték. Ott kezdődött el népünk végzetes megosztottsága!

II. Lajos király Talán ő volt a magyar történelem leggyengébb szereplője. A MOHÁCSI VÉSZ volt a magyarság legnagyobb sorscsapása, és ezt neki köszönhetjük! Akkora három hibát követett el, amit soha egyetlen uralkodó sem a történelem során! Neki köszönhetjük 80%-ban nemzetünk pusztulását és balsorsát, a 150 éves török uralmat, a 300 éves osztrák uralmat! Mik voltak ezek a kapitális hibák?

  • Uzsorakölcsönt vett fel SZERENCSÉS IMRÉTŐL /IMRE FORTUNATUS/ alias Snéor ben Efraim -tól. Miután nem tudott fizetni, adósságai fejében kinevezte a MAGYAR KIRÁLYSÁG alkincstartójának, tulajdonképpen az ország vagyonát rábízta egy kalandorra! Ez az ember Hispániából menekült Magyarországra a lincselés elől, ahol királyváltás miatt az összes zsidót felkoncolták, elkergették... Kinevezése után megtagadta a magyar seregeknek járó pénzek kifizetését, így a török fegyvertelen, éhező magyar seregeket talált Nándorfehérvártól Mohácsig, és akadály nélkül törtek előre.
  • A Dózsa György féle parasztháború előidézése, 150,000 magyar megölése, megcsonkítása, bebörtönzése, a magyar királyság gerincének megroppantása. A török fenyegetettség ellenére tulajdonképpen kinyírta saját hadseregét.
  • A török alkuajánlatok merev elutasítása. Miközben hiába kértünk segítséget az osztráktól , a nyugattól, nem kaptunk még bíztató szavakat sem, de magyar balek becsületből odaálltunk teljesen esélytelenül harcolni a sokszoros túlerővel és védeni másokat akik minket megvetettek, cserbenhagytak. Megtehettük volna, hogy kiegyezünk a törökkel egy adófizetésben, csapataik átengedésén Bécs felé, és akkor megmarad országunk, megmarad a 6- 7 millió lakósságunk. Így a török kiirtott 5- 6 millió magyart, 150 évig nem volt hazánk, és miután osztrák segítséggel visszafoglaltuk hazánkat, következett a 300 év osztrák hódoltság, osztrák-magyar monarchia és trianon!

szapolyai jános így csupa kisbetűvel, megrendezte a kommunikációs rövidzárlatot az erdélyi csapatok és a magyarországi vezetés közt. Késést idézett elő, cserbenhagyta a királyt és csapatát. Számító ember volt, a királyi címre vágyott, de sosem lett az. Lehet, hogy vele is buktunk volna Mohácsnál, de a gyávasága semmivel nem magyarázható. A DÓZSA GYÖRGY féle parasztháború leverésében és a megtorlásban saját népe ellen kulcsszerepe volt. A török ellen gyávának bizonyult!

1784-es horea kloska féle magyarság elleni gyilkos hadjárat után nem következett a bosszú, nem telepítették ki országunkból az oláhokat! Kiirtották a dél erdélyi magyar lakosság jórészét. Nem tudtuk birtokba venni saját hazánkat!Nem tudtunk erőt felmutatni még a mezítlábas jobbágyok ellen sem. Ez volt az első lépés Erdély elvesztése felé. Felelős érte az akkori magyar vezetés, erdélyi földesurak, nemesek, közemberek. Akkor kellet volna leszámolni a belső ellenséggel!

1849-ben megismétlődött ugyanez a rémálom, de már egy borzalmasabb változatban! avram jankó vezetésével az oláh csőcselék végig gyilkolta a védtelenül hagyott dél erdélyi magyar lakosságot, borzalmas vérfürdőt rendeztek. Akkor végleg magyartalanították Erdély déli részét. A magyar semmiből nem tud tanulni, saját tragédiáiból pláné nem. Forradalom után ismét elmaradt a bosszú, az oláhok köszönték szépen, birtokba vették hazánk egy részét. Pedig lett volna 69 évünk, hogy leszámoljunk velük, és birtokba vegyük hazánkat. Nem tettük. Egyenesen következett a trianoni országvesztés. Béna nép vagyunk az biztos....

deák ferenc Végtelenül rossz kompromisszumot kötött az osztrákokkal, betelepített egymillió galiciánert az éhező , nélkülöző nép nyakára, akik okosabbak dörzsöltebbek voltak a magyarnál, pillanatok alatt szolgát csináltak a magyarokból saját hazájukban kormányzati segítséggel. Megalapozta a magyarul beszélő idegenek uralkodását Magyarországon. Ha ez az ember volt a HAZA BÖLCSE, akkor valami nagy baj van!

károlyi mihály A magyarul beszélő idegenek mintapéldánya! Közönséges haza és nemzetáruló féreg, trianoni csapás egyik fő okozója, nemzetünk szétszakítója! A patkányforradalom /hivatalosan őszirózsás forradalom/ kulcsfigurája. Gyengekezű, hazaáruló mentalitása megpecsételte a magyarság sorsát a trianoni döntéshozatalkor. Gyűlölte a magyarokat teljes szívéből.

kun /kohn/ béla a hazaárulók mintapéldánya,

galiciáner család dicső sarja, a patkányforradalom tulajdonképpeni vezetője..... Bemutatta hogyan kell hátba támadni a védtelen, kivéreztetett magyar nemzetet. Napjainkban is feltűnik szelleme, magyargyűlölete az eget súrolta

bárdossy lászló lelkében igaz magyar hazafi, ám teljesen tanulatlan, ostoba, érzéketlen balfácán akinek kulcsszerepet szánt a történelem. A Don- Kanyari tragédiánk előtt a ruszki nagykövet látogatást tett nála, a magyar miniszterelnöknél. Közölte, tisztában van, hogy a német nem hagy választást a magyarnak, muszáj menni a magyaroknak harcolni a Szovjetúnióba, ahogy a többi népeket is hajtja maga előtt, románt, lengyelt, csehet, szlovákot, olaszt stb. Közölte, a Szovjetúnió rendkívül igazságtalannak tartja a trianoni békeszerződést, és támogatja a magyar revizionizmust. Csak annyit kért bárdossytól és a magyaroktól, ne üzenjenek hadat a Szovjetúniónak! Na mit felelt erre a magyar miniszterelnök? "Nekem egy muszka ne dumáljon!" ..... Hadat üzent a Szovjetúniónak és az USA-nak.... Na ott ment el az utolsó hajónk a revízióra!

rákosi mátyás /rosenfeld matyó/ a magyarul beszélő idegenek legkiválóbb példánya, a marxizmus, sztálinizmus magyarországi meghonosítója. Megfertőzte a magyar társadalmat ezzel a tájidegen mételyjel, kiépítette a totalitárius marxista-leninista diktatúrát. Élet-halál ura volt, kegyetlenül leszámolt minden politikai ellenfelével, és az értelmiséggel. Megroppantotta a magyar társadalom amúgy is gyenge gerincét.

kádár jános /czermanik jános józsef, majd csermanek jános/ hithű meggyőződéses kommunista gyilkos, megtagadta a külhoni magyarokat, üldözte a magyarországi magyarokat, a szovjetek engedelmes kiszolgáló bábja volt. Többre tartotta azt a vietnámi-,kubai -, román /sicc!/ stb kommunista párttagot mint azt a magyart aki nem volt hajlandó belépni a pártba. Elüldözte tudósainkat, rendszerellenségnek tartotta az okos tanult embereket. A magyar gazdaság az ő idejében szerezte a soha be nem hozható lemaradását a nyugathoz képest. A magyar nemzet címzetes árulója!

grósz károly értelmi fogyatékos kommunista , akivel csáuseszku feltörölte a padlót, szégyent hozott mindenre ami magyar. Az ő értelmi szintje és hazafisága jellemezte a teljes pártapparátust, mely máig is mélyen él a magyar társadalomban

németh miklós a rendszerváltozás vezénylője, a régi rendszer embereinek átmentője az új rendszerbe, az elszámoltatás megakadályozója, az ország adósságának megtízszerezője egyetlen tollvonással

antall józsef

horn gyula

orbán viktor

medgyesi péter

gyurcsány ferenc

Az utóbbi úriemberek a kommunista világrend képviselői voltak, egyszerűen levették a pufajkát és felvették az öltönyt. A rendszerváltó pártok nagyjából ugyanazokból a kommunista meggyőződésű káderekből szerveződött, akik az MSZMP-hez kötődtek valamilyen szinten. Nos, ezen új pártok vezetői részt vettek azon a bizonyos rózsadombi megbeszélésen, ahol közösen aláírták a RÓZSADOMBI PAKTUMOT. Nagyjából annyit jelent ez, hogy nem lesz elszámoltatás az elmúlt rendszer bűneiért, nem ismerhetjük meg a besúgóinkat, népünk megnyomorítóit, gyilkosait, nem feszegetjük a trianoni határokat, merünk továbbra is kicsik gyengék és szerencsétlenek lenni. A magyarországi átlagember meg volt annyira ostoba, hogy megválasztotta őket újra meg újra......


A sor nagyon hosszú, szinte felsorolhatatlan. Nincs az az ország, amely ennyi hazaárulót elbírna. Magyarország se bírja sokáig. Profi illuzionizmussal orránál fogva vezetik a népet ugyanazok, akik nemrég még véres pufajkában azt hirdették, hogy a kommunizmus felé vezető út az egyetlen igazi.....A szocialistából ők lettek a legvadabb kapitalisták, népnyúzó marxistákből kizsákmányoló kapitalistákká váltak.....Kommunista korukban államosították a közvagyont, elvették az emberek vagyonát, majd rendszerváltó demokrata korukban hazavitték, azaz privatizálták saját részre ezt a közvagyont, majd továbbadták nagy pénzért idegeneknek. Nem kell félniük elszámoltatástól, az ügyészek, bírák, főrendőrök stb közülük kerülnek ki. Az összes kulcspozícióban, minden állami intézmény élén a régi rendszer emberei és utódaik ülnek. A magyar átlagember meg örök szegénységre van ítélve.